För företag och organisationer som har behov mer komplexa regler för dokumenthantering, exempelvis ärendehantering eller annan processtyrning, finns Content Studio Workflow Server. Produkten gör det möjligt att skapa informationsflöden som bygger på roller, att-göra-listor, seriella eller parallella flöden, dynamiska flöden styrda av villkor och innehåll etc.

I ett klassiskt arbetsflöde passerar informationen/ärendet ett antal olika steg eller dokumentstatus, exempelvis Nytt ärende, Under analys, Under åtgärd, Åtgärdat och Avslutat. I Content Studio Workflow Server kan ett godtyckligt antal steg definieras och för respektive steg kan arbetsuppgifter utdelas till medarbetarna. Content Studio Workflow Server hanterar automatiskt all notifiering, behörighetskontroll och publiceringsmekanism.

Med en effektiv arbetsflödesmotor minimeras det manuella arbetet med att överföra ansvaret till "näste man i ledet", informationskvaliteten höjs och arbetet styrs upp av uppsatta regler. Rättigheter och arbetsuppgifter såsom att granska, skapa, skriva, komplettera, godkänna, bedöma eller delegera, styrs av arbetsflödet.

En arbetsflödesmotor kan implementeras effektivt inom ett antal områden, exempelvis:

Content Studio Workflow Server integreras mycket väl med EPT-tekniken i Content Studio vilket ger Workflow-medvetna redigeringsformulär. Att utveckla exempelvis ett ärendehanteringssystem är betydligt enklare med Workflow Server än med traditionell programmering.

Sätta upp arbetsflöde

Att skapa ett arbetsflöde i Content Studio består sammanfattningsvis av följande moment:

 

Definitioner och terminologier

Nedan följer en kort beskrivning av flödesdefinitioner och terminologier.

Workflow definitions

A workflow definition defines the workflow itself. It contains a large number of settings and parameters that describes all steps, roles, rules etc. Workflow definitions (WF Definitions) are stored in a central repository accessable for administrators. Normally only administrators can create/edit workflows.

WF Definitions can be applied on one to many document categories:

Workflow implementation

A workflow implementation is a connection between a workflow definition (above) and a XML document category in Content Studio. When a category has been configured to utilize a workflow (ie. workflow definition), all new documents or revisions in the category will use the selected workflow.

Workflow instance

When a new document is created, or when a new version of a document is created, a workflow instance will be applied to the document. The workflow instance is a copy of the workflow definition combined with information about the document, the category and the roles and members defined on the category. The workflow instance will be attached to the document until the workflow completes or terminates. All information about user actions and content changes is stored in the workflow instance.

Roles

A central definition in a workflow definition is Roles. Roles can contains a number of member (users) who can participate in the workflow process and perform different tasks. Typical roles are 'Authors, 'Reviewers' and 'Approvers'. Members in roles, ie users, can be defined in the definition itself or on the category implementation, or be selected by the workflow owner.

Roles (and their members) are later assigned to the workflow steps.

Members

Users defined in a role are called Members. Members can participate in workflow steps and perform different tasks.

Participants

Users who actually participate in a certain step, and therefore have tasks assigned on them, are called participants. Participants are normally defined as members, but in some workflows participants can be selected by the workflow owner.

Steps

The steps section in a workflow definition is probably the most important part of the workflow. A workflow normally consists of 3-5 steps describing the process in which content is created, reviewed, modified, approved and published. Typical steps are 'Authoring', 'Reviewing' and 'Approve'. In a workflow you can define as many steps as you need.

Types

Steps can be of 3 types:

When you design a workflow you can define any number of steps and you can create step sequences that combines authoring, reviewing and approval.

Document Status

When a step starts, completes, is cancelled or due, the workflow status changes to the value defined in the definition. Typical statuses are 'New version', 'Sent for authoring', 'Authored', 'Sent for review', 'Reviewed', 'Sent for approval', 'Approved' and 'Rejected'. Document status are defined using the attributes csbeginstatus, cscancelstatus, csduestatus, csdeclinestatus, cscompleteyesstatus, cscomletenostatus

Completion rules

A step has always a completion rule defining when the step is considered as complete. Completion rules includes

If the completion rule is forfilled, the step result will be completed. Normally the step result is evaluated everytime a task status changes and therefore the step can be completed BEFORE all participants have completed their tasks.

If evaluation should occur AFTER all participants have completed/declied their tasks, the 'allmustparticipate' setting can be used.

Step result

When a step has been run the result will be set to any of the following:

Step results
Result Description
Complete/Yes The step was completed according to the Completion Rule. If the steptype is 'approval', the step/document was approved.
Complete/No The step was completed according to the Completion Rule. If the steptype is 'approval', the step/document was rejected.
Due The step was due because the step was not completed before due date.
Cancelled The step was cancelled because the workflow owner withdrew/cancelled the step.

Serial or parallell flow

Tasks assigned in a step can be assigned to participants in parallell or in serial:

Selectable members

Members participating in a role applied to a step, can be predefined or selectable by the workflow owner. This is configured in the 'selectable' tag:

Runs

The steps defined in the workflow can be executed more then once depending on the rules in the workflow.

Each time a step is started, a new Run is created. The Run contains information about participants, tasks, due dates, task instructions and more.

The Run segment of the Workflow definition is empty when the instance is created. Before a step is started, the Runs segment is created and filled with run-data.

Tasks

Tasks are "to-do-items" attached to steps and participants. In a step, a participant can have a task assigned on him/her. The participant is normally notified by either mail or by the integrated to-do-list in CS.

When a participant completes or declines the task, or when the task is due or the step cancelled, the step result is evaluated according to the Completion rule.

Completion rule samples
# Participants Completion Rule Actions by participants Result/approve status Comment
4 All 4 Approve or Return to WF owner Completed/Yes
4 All 1 Decline Declined
4 All 1 Reject Completed/No
4 1 1 Approve Completed/Yes
3 50% 2 Approve Completed/Yes
3 50% 2 Reject Completed/No
4 All Task is due Due

Notifications

CSWF integrates with the CS Notification Engine by automatically sending to-do items to step participants. The notifications sent by CSWF contains customizable titles/messages for each step which gives the workflow designer the possibility to create pedagogical notifications. The messages sent can be built up by both static and dynamic content. For dynamic content CSWF supports a large number of variables and constants.

When a task has been completed it will automatically be removed by CSWF from the to-do-list.

Workflow Owner

Every workflow instance is owned by a user. In CSWF this user is called the Workflow Owner, or wfowner. Normally the wfowner is set to the document owner (creator) when the document is created, but the wfowner can be changed by the wfowner himself, by the administrator or by workflow logic. For example, the wfowner can be changed when a step starts and the ID of the owner can be defined in the XML.

Normally, the wfowner controls the workflow and have permission to withdraw or cancel steps. The wfowner can also terminate the workflow. The workflow owner can have permission to pick step participants.

Enabling/disabling steps

Steps is normally enabled and accessable for the wfowner. An enabled step can be started by the wfowner. In complex workflows a more controlled flow can be set up using the 'enablinglogic' step setting. This setting controls how and when a step will be enabled or disabled. CSWF evaluates the content of the enablinglogic setting and if the result is True, the step will be enabled.

WFXML

For XML-documents managed by a Workflow a number of new CS XML-tags will be added and updated during the workflow cycle:

Elements in the Workflow Xml
Element Description Example
WF_Owner Security descriptor for workflow owner S-1-5-21-2060480078-1251939488-620655208-1007
WF_CSStatus Current workflow status (in clear text, as definied in the workflow definition) Sent for review
WF_Status Workflow status Running
WF_LastRunStarted Date/time when the last workflow step was started 2004-06-01
WF_ActiveRunDueDate Date/time when the current step will be due 2004-06-02
WF_ActiveStep Name of active step On review
WF_Authors Userkeys for all participants who has been part of an authoring step AAAAA5, AAABB6
WF_AuthoredBy Userkeys for all participants who has authored content in an authoring step AAABB6
WF_Reviewers Userkeys for all participants who has been part of reviewing steps AAAAD5, AAABE3,BADA2
WF_ReviewedBy Userkeys for all participants who has reviewed content in an authoring step BADA2
WF_Approvers Userkeys for all participants who has been part of an approval step AAAAD5, AAABE3
WF_ApprovedBy Userkeys for all participants who has approved content in an approval step AAABE3

Workflow settings

General workflow settings can be set using the wfsetting attribute:

Steps settings

For each step in the workflow different settings may be applied using the stepsettings attribute (multiple values must be comma separated):

User actions

During a workflow the client (user) can perform different tasks that affects the workflow status and flow. These tasks are called User Actions and are executed through Active Scripting components such as the WF Button component and the API.

Workflow definition details

Below is a description of the xml-tags in a typical workflow definition. Some of the details are set when the workflow is instanciated and used and are read-only. Read-only items are in gray.

Workflow Section

This section defines general workflow settings

Workflow section attributes
Field/attribute Description Example
workflowname Name of the workflow CS Default Workflow
description An optional description of the workflow. Usefull in notifications and in instructions to the participants. This is a typical author, review and approve workflow
instanceguid Read-only. GUID for instance. Set when workflow is instanciated {1C35029E-6929-4F65-B6EF-093FB4661D56}
instancedbysid Read-only. Security Descriptor (SID) of user who instanciated this workflow. S-1-5-21-2060480078-1251939488-620655208-1007
documentid Read-only. Document ID for which this instance applies. 23141
categoryid Read-only. Category ID in which the document resides. 51
categoryname Read-only. Category name in which the document resides. Job Applications
revision Read-only. Document revision 3
wfsettings General settings for the workflow definition
 • adminsetwfowner - both the workflow owner AND an Administrator can change the workflow owner
 • keepwfowner - the workflow owner will remain between document revisions 
 • ownersetwfowner - the current workflow owner can change workflow owner
 • allowsetcsstatus - allows the workflow owner to change cs status
 • singlerevisiononly - Only one document version is allowed
instancedate Read-only. Timestamp when instance was created  2004-06-18 15:31:00
firststepdate Read-only. Timestamp for first step action 2004-06-18 15:31:08
lastactiondate Read-only. Timestamp for last user action 2004-06-18 15:32:03
lastrunstarted Read-only. Timestamp when active run was started. Blank if no active step.
lastactionparticipantsid Read-only. Security Descriptor (SID) of user who last perfomed any kind of action in the workflow instance S-1-5-21-2060480078-1251939488-620655208-1007
lastactionparticipantname Read-only. Security Descriptor (SID) of user who last perfomed any kind of action in the workflow instance Åström Niclas
completeddate Read-only. Timestamp when workflow was completed. Blank if not completed. 2004-06-18 16:13:02
activestep Read-only. Name of current active step. Blank if no active step. For review
activesteptype Read-only. Type of active step. Blank if no active step.
 • authoring - participants can edit content
 • reviewing - participants can only review content (data is read-only)
 • approval
activerun Read-only. GUID for active run. Blank if no active step(run) {1C35029E-6929-4F65-B6EF-093FB4661D56}
activestepduedate Read-only. Duedate for active step. Blank if no active step 2006-02-16 16:12:00
wfstatus Read-only. Status of workflow instance.
 • instanced (created and applied to document)
 • initiated (parameters set)
 • running (active workflow)
 • suspended (paused)
 • resumed (continued)
 • completed
 • terminated (not running)
csstatus Read-only. Current document status in Content Studio. Status are changed during the workflow. Values are defined in the definition. New draft, Sent for review, Reviewed, Sent for approval, Approved
perform_terminate_alias Default alias for the user action 'terminate'. Used by some Active Scripting components. Terminate workflow
perform_setparticipants_alias Default alias for the user action 'setparticipants'. Used by some Active Scripting components. Select users...
perform_changewfowner_alias Default alias for the user action 'setparticipants'. Used by some Active Scripting components. Change owner...
adminsetwfowner_subject Message subject used when notifying (or mailing) the workflow owner when the action 'setwfowner' is performed.
Supports wf_constants.
The document $element_title has a new owner
adminsetwfowner_msg Message used when notifying (or mailing) the workflow owner when the action 'setwfowner' is performed.
Supports wf_constants.
The document $element_title has a new owner: $wfowner_fullname
presetwfownersid SID of preset (predefined) workflow owner. If this parameter is set in the workflow definition, the owner will alwas be set to presetwfownersid when the instance is created.
Supports wf_constants.
S-1-5-21-2060480078-1251939488-620655208-1007
wfownersid Read-only. SID of current workflow owner. S-1-5-21-2060480078-1251939488-620655208-1007
wfownerfullname Read-only. Fullname of current workflow owner Niclas Astrom
wfengineversion Read-only. Engine version. For internal use only. 1.1
initialcsstatus Initial csstatus set when instance is created New document, New Application, Draft, New Customer Request

Roles section

This section defines roles and their default members.

Role section attributes
Field/attribute Description Example
name Name of role Reviewers
roletype Type of role
 • reviewer
 • author
 • approver
description Role description The reviewers can review the document

Members section

The members section are part of each role section. One or more member can be defined. Note that additional members can be added in the category on which the definition is applied.

Members section attributes
Field/attribute Description Example
source Source of definition. If member is defined in the definition, the source attribute will be source. If the member is defined in the category, the source attribute will be category.
 • definition
 • category
membertype Type of member
 • user
 • group
sid Security descriptor for member. S-1-5-21-2060480078-1251939488-620655208-1007
userkey Unique key for member. Each user in Content Studio has its own userkey AAAAA2
name Full name of member Strandman Erik
default If yes, the member will default be added as an participant in steps where the role is used.
 • yes
 • no
notifyusing Determines how members will be notified.
 • mail

Steps section

The steps section defines a number of steps. A step can be be an authoring step, a reviewing step or an approval step.

The steps definition is probably the most important and complex part of a workflow definition.

Step section attributes
Field/attribute Description Example
name Name of step

For authoring, Under analys, Sale request

stepid Unique ID (integer)

1

steptype Type of step
 • authoring - participants can edit content
 • reviewing - participants can only review content (data is read-only)
 • approval - participants can approve/reject content and normally not edit content (configurable)
stepsettings Step settings. Multiple values are permitted and must be separated with a comma (,) and a space. ex. allmustparticipate, csapprove
 • approverscanedit - in an step of type approval, the participants can edit content
 • allmustparticipate - in a serial flow, all participants will participate even if the step completion rule has determined that the step result is negative or the step is declined
 • ownercanedit - owner can edit even thought the workflow is in a review or approval stage
 • returnandcompleteondue - if the step is due (timeout) the step will automatically be completed (yes)
 • returnandrejectondue - if the step is due (timeout) the step will automatically be rejected (no)
 • returnondue - if the step is due (timeout) the document will be returned (User action returntowfowner)
 • copyparticipantsfromlastrevision - participants in the step will be kept between reviwions
 • copyparticipantsfromlastrun - participants in the step will be kept between runs
 • csapprove - if the result of the step is completed yes, the document will be approved (and published) in content studio. The workflow will also be completed.
 • autocomplete - the step will automatically complete, approval step type not supported
 • ownersetwfowner - the current workflow owner can change workflow owner
stepdescription A description of the step. Used in notifications and for information. In this step content is created participants. Participants can edit and contribute until they return the document to the workflow owner.
perform_send_alias Alias for the user actions 'sendforxxxx'. Used by some Active Scripting components. Send for authoring
perform_yes_alias Alias for the user actions 'yes'. Used by some Active Scripting components. Return to workflow owner
perform_no_alias Alias for the user actions 'no' (reject). Used by some Active Scripting components. Reject
perform_decline_alias Alias for the user action 'decline'. Used by some Active Scripting components. Decline authoring request
perform_cancel_alias Alias for the user action 'cancelxxxxxx'. Used by some Active Scripting components. Abort authoring
wfownersettings Settings that applies to the wfowner
 • notifyonstart - the workflow owner will be notified when the step starts. Notification will be sent using the stepstart_subject and stepstart_msg attributes
stepstart_subject Message subject used when notifying (or mailing) the workflow owner when the step starts.
Supports wf_constants.
Authoring started on '$element_title'
stepstart_msg Message body used when notifying (or mailing) the workflow owner when the step starts.
Supports wf_constants.
The document '$element_title' was sent for authoring to $allparticipant_names.$br$br($step_description)$csfooter
csbeginstatus Status set when the step starts For authoring
cscompleteyesstatus Status set when the step is completed with a positive result (Yes/Approved). See completionrule Authored
cscompletenostatus Status set when the step is completed with a negative result (No/rejected). See completionrule Rejected
cscancelstatus Status set when the step is canceled by the wfowner Authoring canceled
csdeclinestatus Status set when the step is declined Authoring declined
csduestatus Status set when the step is due Authoring is due
selectable Members participating in a role applied to a step, can be predefined or selectable by the workflow owner.
 • no - participants cannot be selected by the workflow owner. Only default role members will participate
 • yes, a role member - a single member of the role can be selected
 • yes, role members - any number of members of the role can be selected
 • yes, a user - a single domain user can be selected
 • yes, users - any number of domain users can be selected
serialflow Tasks assigned in a step can be assigned to participants in parallell or in serial:
 • Parallell - all participants will receive their task/notification at the same time.
  + fast task assignment and faster response
  - Risk of task-SPAM depending on rule
 • Serial - participants will receive their task/notification when the previous participant has completed or declined their task
  + Accurate task assignment independent of rule
  - Slow task assignment
 • yes
 • no
minparticipants Minimum number of participants 1
completionrule

A step has always a completion rule defining when the step is considered as complete.  If the completion rule is forfilled, the step result will be completed. Normally the step result is evaluated everytime a task status changes and therefore the step can be completed BEFORE all participants have completed their tasks.

If evaluation should occur AFTER all participants have completed/declied their tasks, the 'allmustparticipate' setting can be used.

 • all - all participants must complete their task with a positive result (Returntowfowner/Yes/Approve)
 • X % - minimum X % of the participants must have completed their task
 • X - minimum X of the participants must have completed their task

20%

completiondate Read-only. Date of last completion 2004-01-+2
taskduedate Not used
duetime Absolute or relative date when the task is due. Leave blank if task is never due.
For relative values, use DD,HH,NN where DD=days from now, HH=hours, NN=minutes
Also supports valid .NET Timespan and DateTime values.
Supports wf_constants.
2,3,1 (2 days, 3 hours and 1 minute from now)
2.03:01:00 (2 days, 3 hours and 1 minute representated as TimeSpan)
taskinstruction_subject

Message subject used when notifying (or mailing) the participants when the step starts.
Supports wf_constants.

Authoring request on document '$element_title'
taskinstruction_msg

Message body used when notifying (or mailing) the participants when the step starts.
Supports wf_constants.

Please help me author '$element_title'. $br$brComment: $comment $csfooter
taskcomplete_yes_subject

Message subject used when notifying (or mailing) the wfowner about the task completion.
Supports wf_constants.

$element_title' authored by $Participant_FullName
taskcomplete_yes_msg

Message body used when notifying (or mailing) the wfowner about the task completion.
Supports wf_constants.

I've contributed on document '$element_title'$br$brComment: $Comment$Br$BrParticipant(s) remaining: $allparticipant_assignednames $csfooter
taskcomplete_no_subject

Message subject used when notifying (or mailing) the wfowner about the task not being completed.
Supports wf_constants.

taskcomplete_no_msg

Message body used when notifying (or mailing) the wfowner about the task not being completed.
Supports wf_constants.

taskcomplete_url URL executed (httppost) when a task has been completed http://wfserver/taskcomplete.asp
taskcomplete_url_parameters Parameters sent to URL. Supports wf_constants. $element_title
stepcompletion_yes_subject

Message subject used when notifying (or mailing) the wfowner about the step completion (positive/approve).
Supports wf_constants.

Authoring completed on '$element_title'
stepcompletion_yes_msg

Message body used when notifying (or mailing) the wfowner about the step completion (positive/approve).
Supports wf_constants.

The document '$element_title' was authored by participants.$br$br$allparticipant_userssummary$csfooter
stepcompletion_no_subject Message subject used when notifying (or mailing) the wfowner about the step completion (negative/reject).
Supports wf_constants.
stepcompletion_no_msg Message bodyused when notifying (or mailing) the wfowner about the step completion (negative/reject).
Supports wf_constants.
stepcompletion_declined_subject Supports wf_constants. Authoring declined: '$element_title'
stepcompletion_declined_msg Supports wf_constants. The authoring on document '$element_title' was declined by participants.$br$br$allparticipant_userssummary$csfooter
stepcompletion_due_subject Supports wf_constants.
stepcompletion_due_msg Supports wf_constants.
stepcomplete_url URL executed (httppost) when the step has been completed.
stepcomplete_url_parameters Parameters sent to URL. Supports wf_constants.
stepdue_url URL executed (httppost) when the step is due.
stepdue_url_parameters Parameters sent to URL. Supports wf_constants.
taskdue_subject Message subject used when notifying (or mailing) the participants about the task being due.
Supports wf_constants.
taskdue_msg Message body used when notifying (or mailing) the participants about the task being due.
Supports wf_constants.
onstepcomplete_yes Stepname to automatically start if the step is completed (positive/approved).
onstepcomplete_no Stepname to automatically start if the step is completed (negative/rejected).
onstepcomplete_declined Stepname to automatically start if the step is declined.
onstepcomplete_due Stepname to automatically start if the step is due.
onstartsetwfowner SID. Set new workflow owner when the step starts. Supports wf_constants.
oncompleteyessetwfowner SID. Set new workflow owner when the step is completed (positive/approved). Supports wf_constants.
oncompletenosetwfowner SID. Set new workflow owner when the step is completed (negative/reject).
Supports wf_constants.
oncompletecancelsetwfowner SID. Set new workflow owner when the step is declined by the workflow owner or an administrator. Supports wf_constants.
enablinglogic Expression that enables or disables the step. Blank=always enabled. NOT [@stepcomplete('For authoring')]
notifywfownerusing Type of notification used for workflow owner
 • mail
 • notification
notifyparticipantsusing Type of notification used for participants
 • mail
 • notification
taskassigned_subject Message subject used when notifying (or mailing) the workflow owner about the task being assigned on a participant. Supports wf_constants. Authoring request sent to $participant_fullname
taskassigned_msg Message body used when notifying (or mailing) the workflow owner about the task being assigned on a participant. Supports wf_constants. Authoring request on '$element_title' was sent to $participant_fullname.$csfooter"
taskdeclined_subject Message subject used when notifying (or mailing) the workflow owner about the task being declined by a participant. Supports wf_constants. Authoring declined by $participant_fullname
taskdeclined_msg Message body used when notifying (or mailing) the workflow owner about the task being declined by a participant. Supports wf_constants. Your request for authoring on '$element_title' was declined by $participant_fullname.$br$brComments: $comment$csfooter

Steproles section within a <step>

Step roles attributes
Field/attribute Description Example
name roles that can participate in the step Authors

Evaluation logic

The step tag 'enablinglogic' is a powerful mechanism for creating dynamic workflow. By using the evaluation logic, steps can be enabled and disabled depending on

For the step to be enabled, the expression in the enablinglogic tag must be evaluated with a result different from False, 0 and blank. If it returns a value of True or anything else but the those mentioned, the step will be enabled and available for the workflow owner.

Expressions and functions

Evaluation logic expressions and functions
Function Description Example
[@memberofrole('rolename')] Returns true if participant is a member of role  rolename [@memberofrole('editors')]
[@stepcomplete('stepname')] Returns true if the workflow step stepname has been completed [@stepcomplete('Review')]
$constantname Returns the content of variable/constant constantname. '$ept_department'='sales'

Logical operators

Examples

Constants, variables and functions for messaging

Using notifications and the workflow engine, messages can be sent using the internal messaging system and/or e-mail. When setting up the messages, the following constants can be used:

Messaging constants, variables and functions
Constant Description
$content Inserts the document content
$ept_xxx Inserts the content of the xml-field xxx
$wf_name
$wf_description
$wf_instanceguid
$wf_instancedbysid
$wf_instancedate
$wf_firststepdate
$wf_lastactiondate
$wf_lastactionparticipantsid
$wf_lastactionparticipantname
$wf_activesteptype
$wf_activestep
$wf_activerun
$wfsummary
$documentid
$categoryid
$categoryname
$revision
$wfownersid
$comment
$wfowner_domain
$wfowner_name
$wfowner_fullname
$wfowner_description
$wfowner_email
$wfowner_userkey
$run_started
$participant_sid
$participant_domain
$participant_name
$participant_fullname
$participant_description
$participant_email
$participant_comment
$participant_result
$participant_status
$participant_statusdate
$participant_assigneddate
$notificationid
$run_id
$run_statusdate
$run_status
$run_result
$run_started
$run_wfownercomment
$run_startedbysid
$run_duedate
$allparticipant_names
$allparticipant_sids
$allparticipant_assignednames
$allparticipant_assignedsids
$allparticipant_completednames
$allparticipant_completedsids
$allparticipant_declinednames
$allparticipant_declinedsids
$allparticipant_duenames
$allparticipant_duesids
$allparticipant_approvednames
$allparticipant_approvedsids
$allparticipant_rejectednames
$allparticipant_rejectedsids
$allparticipant_userssummary
$now
$newline
$br
$csfooter
$stepscompleted
$step_name
$step_type
$step_id
$step_description
$step_wfownersettings
$step_selectable
$step_serialflow
$step_completionrule
$step_completiondate
$step_taskinstruction_subject
$step_taskinstruction_msg
$step_taskdue_subject
$step_taskdue_msg
$step_settings
$element_title
$element_createddate
$element_publishdate
$element_archivedate
$element_modulename
$element_contenttype
$element_siteurllink
$element_csediturl
$document_revisioncreateddate
$document_revisioncreatedbyid
$document_revisioncreatedbydomain
$document_revisioncreatedbyname
$document_revisioncreatedbyfullname
$document_revisioncreatedbyemail
$document_revisioncreatedbydescription
$document_revisionmodifieddate
$document_revisionmodifiedbyid
$document_revisionmodifiedbydomain
$document_revisionmodifiedbyname
$document_revisionmodifiedbyfullname
$document_revisionmodifiedbyemail
$document_revisionmodifiedbydescription
$document_introduction
$document_url
$setting_siteurl
$setting_adminurl