All information that is used by Content Studio is stored in SQL Server. This includes documents, revision information, work flows, settings, images, temporary indexes and much more. Therefore, it is sufficient to make a security copy of the data base to get a complete backup of the web site. After restoring the data base backup and synchronizing the file system (using the tool "site Content Manager"), the web site is up and running.

Each web site is contained in a separate data base named after the web site during the installation process. The general settings of the Content Studio installation are stored in the database “Content Studio”, and this database must be included in the backup process.

Content Studio manages all communication with the database, and an administrator or developer should never have to manipulate it directly. When changing an edit template, Content Studio automatically handles the changed set of data that is being used. The web pages are mirrored onto the web server to allow more efficient access. The access rights are automatically set for the files, which mean that they are safe to use even if called from a network resource or a console.

The database is designed to store large amounts of information of various types. It is highly normalized, but the content is sometimes mirrored to get maximum performance. It is of course possible to directly access the SQL Server, but it is not recommended to do so unless the publicly available interfaces are used. All transactions with the data base are done with stored procedures where everything except the parameters is encrypted.

If SQL Server runs on the same server as the Web server, the following versions of SQL Server can be used.

If the database runs on a separate server, you can also use the following editions of SQL server.

Important:
* SQL Server 2000 is no longer supported with Content Studio version 5.2 and later!

* If possible you should avoid using SQL Server 2000 with earlier versions of Content Studio, since SQL Server 2000 is an outdated product whose life-cycle will end. Also, SQL Server 2005 contains some very powerful features that later versions of Content Studio will use and this eventually will make SQL Server 2000 incompatible with Content Studio.

The complete set of compatible combinations of SQL Server and Windows operating system can be provided by Microsoft.

Language settings

It is important that the SQL Server is set up to manage the languages that are supported on the web site. Many of the settings must be defined when installing the SQL Server and cannot be altered. Some things that should be verified before setting up the web site are:

Sort order
The default sort order in SQL server is established when installed and is equal to the sort order used by the master database. The installation program selects the sort order that is most appropriate for the installers language settings. For example if the installer has set her language to Swedish with the Swedish regional settings the installation program suggests that the Finnish-Swedish, Case-insensitive, Accent Sensitive sort order.  On the other hand if the person installing Sql Server runs with the English language settings the default Latin sort order will be suggested. Many languages that uses the common latin alphabet uses extended characters such as ÅÄÖ (ex. Sweden and Finland). In Swedish and Finnish these letters are very important and cannot be replaced by the A & O charcters. In addition to this they are sorted last in the alphabet - as long as we are using the correct sort order! When using the standard Latin sort order they will be treated as variants of A & O which is completly wrong! Therefor it is very important to choose the correct sorting for the environment. If you have mixed environments the Swedish-Finnish sort order is a better choise since for English speaking that has no extended characters what so ever, their sort order will be exactly the same as with the Latin sort order. The sort order is present in any form of list in Content Studio and will be affected by the selected sort order.

Binary and case sensitive sort orders are not supported!

Fulltext search
This must be enabled to allow searching the web site. During installation Content Studio creates two fulltext catalogs, one intended for fulltext searches in the document structure and the other to make it possible to use the CONTAINS search option against indexed Xml document fields.
Word breaker
The word breaking determines how words are delimited in the fulltext search. By default this is set to Swedish but can be changed after installation to English or another suitable language. This cannot be done from within Content Studio, instead the word breaking language can be changed from a management tool such as Query Analyzer or SQL Server Management studio.
Noise words
SQL Server contains a list of words that not are included in fulltext searches because they have no meaning on its own (they are used only to form sentences). This list must be relevant for the selected language. It is possible edit these lists and remove words that should be indexed. After that the relevant noise-word list has been changed the fulltext catalogs should be rebuilt. For more information about this advance topic see the SQL Server Books online documentation.

Utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin har varit att skapa en databas som är uppbyggd kring ett fåtal grundelement som stödjer alla typ av innehåll (jmf dedikerade tabeller för nyheter, pressreleaser etc.). Strategin har varit att skapat en databas som är mycket flexibel och som har fördelen att alla tillägg i funktionalitet återspeglar sig på alla typer av innehåll. Exempelvis hanteras ett XML-dokument på samma sätt som ett XHTML-dokument, en menypunkt, programkod, en nyhet eller en sidfot; alla baseras på samma tabeller, samma procedurer och funktioner och stödjer därmed alla kärnfunktioner såsom tidstyrd publicering, säkerhetsinställningar, Event Actions etc. Sammanfattningsvis kan databasen beskrivas som en generisk SQL databas avsedd för lagring av alla typer av dokument.

Databasarkitektur, API och kringliggande tjänster i Content Studio gör att utvecklare normalt sett inte behöver bygga egna databaser i SQL Server eller göra direkta anrop till databasen (t.ex. SELECT * FROM EMPLOYEES). Databasen underhålls och byggs ut automatiskt av CS Server, vilket underlättar och rationaliserar utvecklingsarbetet.

SQL-databasen anropas normalt endast av CS Server och de publika API som exponeras via .NET, COM+ och HTTP. Direktanrop till SQL Server rekommenderas inte, men stöds via SqlClient, ADO, den äldre ODBC-standarden eller motsvarande. Alla transaktioner mot databasen sker via lagrade procedurer. Funktionsblocken i procedurerna är krypterade, men parametrar (in och ut) är publika och inte krypterade.

Uppdateringar

För att förenkla uppdateringar av Content Studio och dess databaser är alla objekt i databasen märkta med versionsnummer. När installationsprogrammet körs avgörs vilka tabeller, procedurer, vyer och UDF som måste uppdateras. Detta gör det enkelt och säkert att köra installationsprogrammet eftersom databasen synkroniserar sig själv - även om uppgradering sker flera gånger. Replikering till filsystemet Information som publiceras lagras förutom i SQL Server även i filsystemet (NTFS/SAN).

Genom att spegla ut informationen i filsystemet uppnås högsta möjliga prestanda och belastningen på SQL Server minimeras. I en miljö där Content Studio körs på två (eller flera) servrar och där SQL Server ligger på en annan server än Webbservern, gör lagringen i filsystemet att belastningen delas mellan alla ingående servrar. En annan orsak till varför filerna bör speglas ut i filsystemet är att Content Studio i många fall exekverar programkod, exempelvis infogade AS-komponenter. Eftersom "Server Execute" inte fungerar mot en databas måste filerna speglas ut. Utspeglade filer får automatiskt rätt behörigheter satta - Content Studio speglar ut även dessa. Detta betyder att filen är säker även om den anropas via en nätverksresurs eller direkt via konsolen.

Site-databaser

För varje webbplats som hanteras av Content Studio finns en korresponderande databas. Databasen har i normala fall ett namn som påminner om webbplatsens namn. Den skapas av installationsprogrammet när en webbplats läggs till.

Sammanfattningsvis innehåller databasen information om användare, grupper, dokument och revisioner, workflow-definitioner, workflow-instanser, enheter och kategorier, inställningar, XML-index, XDR-scheman, MLC, loggning, historik, PDFSammanfattningsvis innehåller databasen information om användare, grupper, dokument och revisioner, workflow-definitioner, workflow-instanser, enheter och kategorier, inställningar, XML-index, Xml-scheman, MLC, loggning, historik, PDF-kö och Event Actions. All information som lagras för själva webbplatsen lagras alltså i ovanstående tabeller, oavsett vilken slags information det gäller; nyheter i Xml-format, MS Word-filer, jpg-bilder etc. Databasen är alltså generisk och fungerar för alla typer av innehåll.

Åtkomst till den gemensamma databasen i Content Studio och de tillhörande site-databaserna sker via runtime-kontot kallas "CS Runtime". Detta konto måste vara ägare till databasen (DB Owner) och ha administrativa behörigheter till databaserna. Detta konfigureras automatiskt av installationsprogrammet, men vid flytt av databasen kan det vara nödvändigt att manuellt konfigurera detta konto i SQL Server och på den lokala maskinen. Tabeller, procedurer, vyer och UDF, både den gemensamma databasen för Content Studio och alla site-databaser, innehåller en stor mängd tabeller, procedurer, vyer och UDF. Dessa utnyttjas och kapslas in av Content Studio API eller något av de API som tillhör de kringliggande tjänsterna eller tillvalsprodukterna. Direkt anrop till tabellerna eller procedurerna går att göra, men det varken rekommenderas eller stöds. and cannot be altered. Some things that should be verified before setting up the web site are: