Med informationsstruktur (IFS) avses den struktur som upprättas i form av enheter och kategorier i Content Studio. Informationsstrukturen presenteras i Webbträdet i Content Studio.

Web tree view

Informationsstrukturen kan byggas upp på valfritt sätt och utgå från många designprinciper - en gemensam ambition för de flesta är att IFS:en ska vara lätt att förstå, konsekvent och utgå från verksamheten. IFS:en används ofta och av många användare och kan vara svår att förändra när webbplatsen väl är i drift - det är därför extra viktigt att ta fram en IFS-strategi tidigt i projektet.

Det vanligaste upplägget, det som visas ovan, beskrivs mer utförligt i kapitlet A typical IFS example .

Allt eftersom webbplatsen byggs upp och kompletteras med nya funktioner, kommer IFS:en att användas och utökas. För att inte IFS:en ska bli ostrukturerad eller svårt att förstå krävs därför en genomtänk strategi för hur nya funktioner byggs in i IFS:en. Strategin bör vara befäst hos alla utvecklare, administratörer och redaktörer.

För redaktörer är det kanske vanligaste sättet att skapa/redigera information i Content Studio att använda den s.k. webbvyn. I webbvyn presenteras webbplatsen på vanligt sätt, med tillägget att små redigeringsikoner visas på den information som användaren har rätt att skapa eller redigera. Detta är enligt många det bästa och enklaste sättet att skapa information. Men om informationen inte är publicerad, eller av någon annan anledning inte kan nås via webbvyn, kan inte webbvyn användas. Detsamma gäller programkod, infogade dokument, liveobjekt, AS-komponenter, CSS, User Controls mm. Denna typ av information nås normalt genom att navigera i Webbträdet och genom den IFS som upprättats.

Enheter och kategorier används ofta för att styra behörigheter på webbplatsen - exempelvis vilka användare som har rätt att skapa eller publicera information. Dessa användare är ofta grupperade i grupper i Active Directory (AD) och därför styrs oftast behörigheterna på gruppnivå istället för användarnivå. Detsamma gäller IFS:en - det är önskvärt att kunna sätta behörigheter gruppvis - en ny användargrupp i AD ska enkelt kunna ges behörigheter på webbplatsen. Därför är det vanligt att IFS:en designas utifrån krav kopplade till behörigheter.

Att tänka på

Vid design av en IFS utgår arkitekten ofta utifrån några eller alla av följande önskemål:

 • Skribenter/redaktörer ska intuitivt förstå strukturen
 • Behörigheter ska enkelt kunna appliceras på olika informationstyper och användargrupper
 • Skribenter/redaktörer ska inte kunna ändra programkod, CSS:er osv.
 • IFS bör vara uppbyggd i hanterbara "moduler" som är enkla att hitta till. Nya moduler skall kunna läggas till utan att strukturen måste byggas om.
 • Alla moduler bör ha en gemensam struktur
 • Delade resurser, exempelvis grafiska objekt, bör vara placerade på ett gemensamt ställe i IFS:en
 • Beskrivningar bör användas för enheter och kategorier
 • Redigeringsformulär bör alltid ha ordet Redigeringsformulär, alternativt en förkortning typ RedForm, i namnet
 • Presentationsmallar bör alltid ha ordet Presentationsmall, alternativt en förkortning typ Presmall, i namnet
 • Om webbplatsen ska hantera flera språk bör respektive språkversion placeras högt upp i strukturen
 • Enheter, kategorier och dokument (exklusive redaktionellt material) bör namnges på ett enhetligt sätt.

Behörigheter

Behörigheter för webbplatsen sätts i normala fall i huvudsak på enheter och kategorier. I de flesta fall är det önskvärt att sätta behörigheterna för redaktörer och skribenter separerade från administratörer och utvecklare. Ovanstående indelning i enheterna Admin och Sve/Eng, gör detta enkelt. Genom att placera all programkod, CSS, mallar et c under enheten Admin är det enkelt att styra behörigheterna för enheten så att endast administratörer och utvecklare kommer åt innehållet. Detsamma gäller för enheterna Sve och Eng - det är enkelt att släppa in redaktörer till respektive enhet, eller stänga ute användargrupper.

Vidare är det naturligtvis möjligt att sätta behörigheter på underliggande kategorier - exempelvis News eller Forum.

Alternativ IFS-design

Det finns många olika sätt att sätta upp en fungerande IFS. Som alternativ till den som presenteras ovan är det tänkbart att exempelvis strukturera IFS:en på "omvänt" sätt, nämligen att utgå från modultyp och därunder bygga upp en kategoristruktur. Exempel för modulen News:

News
   Admin
       Editing Templates
          Edit template News
          Edit template Publishers
       Presentation Templates
          PT News
          No Metadata
              PT Newslistning
       Includes
          News listning
       User Controls
          News flash
   Eng
      News
       A news article
      Lookup
         Publishers
            Aftonbladet      
   Sve
      Nyheter
        En nyhetsartikel
   Configuration
      Settings

Vilken IFS som passar beror på många faktorer och det kan vara svårt att förutspå vilken konsekvens en viss IFS-strategi får för användarna, utvecklarna och administratören i avseende användarvänlighet, skalbarhet och säkerhet. Det exempel som tas upp ovan har visat sig fungera på många webbplatser och intranät och kan fungera som en bra grund i många projekt.