Det finns många sätt att skapa menystrukturer i Content Studio. De flesta varianter utgår från en s.k. dokumenthierarki, d.v.s. dokument som är sammankopplade i en trädliknande struktur. Exempel på dokumenthierarki:

[Root]
 Company
   About
   History
   Contacts
 Products
   Hardware
   Software

Document hierarchy view

Ovanstående exempel visar hur dokumenten kopplats samman till en enhetlig hierarki; en s.k. dokumenthierarki. I exemplet är Company och Products "barn" till [Root], About, History och Contacts är barn till Company, medan Hardware och Software är barn till Products. Exemplet illustrerar en klassisk menystruktur i en generell Content Studio webbplats.

För att rendera ut menystrukturen kan man använda flera olika menykomponenter som finns i Content Studio - exempelvis Insert Menu 3.0. För mer information om AS-komponenter, se kapitlet AS-komponenter.

Direkta menyer

Med direkta menyer avses en lösning där sidans innehåll och menypunkten är samma dokument, d.v.s. att de dokument som visas när menypunkterna väljs är samma dokument som själva menypunkten. Denna typ av lösning är ganska vanlig och enkelt att bygga upp. Nackdelen kan vara att det är svårare att kontrollera behörigheterna för menystrukturen (behörigheterna är samma som för dokumenten), och att dokumenten som menypunkterna leder till är av samma typer, ex Artiklar.

Indirekta menyer 

Med indirekta menyer avses en lösning där menypunkterna är helt separerade från själva innehållet som ska visas. Lösningen bygger på en dokumenthierarki för menyerna och en separat uppsättning dokument för det innehåll som ska visas när menypunkterna väljs. Kopplingen mellan menypunkterna och innehållet sker genom en omdirigering av sidan (redirect). Fördelen med indirekta menyer är att behörigheterna för menypunkterna är helt separerade från det redaktionella innehållet under menypunkterna, samt att menypunkterna kan leda till dokument av godtycklig typ. En annan fördel är att samma dokument kan visas på flera delar av menystrukturen och att menystrukturen kan byggas om utan att den underliggande informationen/strukturen påverkas.

En nackdel med indirekta menyer är att det är "dubbla" dokument - ett för menypunkten och ett för innehållet som menypunkten leder till.

I de flesta fall när indirekta menyer används är det önskvärt att veta varifrån i menystrukturen som omdirigeringen skett ifrån; d.v.s. vilken menypunkt som användaren valde. I Content Studio AS-komponenter hanteras detta med querystringen REFID som innehåller ID för det dokument som menypunkten har. REFID kommer att postas vidare till den mottagande (via redirect) sidan för att där användas för att visa upp vilken menypunkt som valts.

Att rendera ut menystrukturen kan ske med flera olika menykomponenter i Content Studio - exempelvis Insert Menu 3.0. För mer information om AS-komponenter, se kapitlet AS-komponenter.

Smarta menypunkter

Med smarta menypunkter avses en EPT-lösning där menysystemet påminner om indirekta menyer, men där menypunkten är "smart" och kan göra flera olika saker. Smarta menypunkter kan göra det enklare att bygga mer avancerade menysystem som ändå inte kräver programmeringskunskaper för att användas. Ett menysystem uppbyggt av smarta menypunkter kan byggas upp med stöd för många funktioner. Exakt vad menypunkten skall göra regleras i redigeringsformuläret för menypunkten. Exempel på vad en smart menypunkt kan göra:

Smarta menypunkter byggs upp av en dokumenthierarki baserad på EPT-dokument. Redigeringsformuläret byggs upp med alternativrutor, kryssrutor och andra element som gör det möjligt för redaktörer/administratörer att konfigurera menysystemet - utan programmeringskunskaper.

Dynamiska menyer

Med dynamiska menyer avses menyer som genereras utifrån annan information än dokumenthierarkier. Källa till en dynamisk meny kan vara allt ifrån en EPT-kategori i Content Studio till XML renderad via en WebService eller en extern datakälla. Dynamiska menyer kan kombineras ihop med dokumenthierarkier.

Ett tänkbart exempel på en dynamisk meny är ett menysystem för "Evenemang" där menypunkten "Kategorier" dynamiskt fylls med menypunkter som korresponderar till kategoriseringen för evenemang som utspelar sig nu eller i framtiden. Menysystemet skulle därmed kunna "gömma" evenemangskategorier som inte har ett pågående eller kommande evenemang inplanerat.

Dynamiska menyer kan renderas ut av ett flertal menykomponenter i Content Studio - exempelvis Insert Menu 3.0. För mer information om AS-komponenter, se kapitlet AS-komponenter.

Brödsmulor

Med brödsmulor avses ofta den sökväg som motsvarar menyalternativen som valts för att visa ett dokument. Om exempelvis användaren valt menypunkten Company/Products/Softare/Content Studio, visar brödsmulan upp den menyhierarkin. Brödsmulor bör användas för webbplatser där tillgänglighet är viktigt.

I Content Studio kan brödsmulor automatiskt genereras med AS-komponenten Insert Document Tree Path.